در این دسته سعی بر آن شده تا در خصوص مطالب مربوط به عدسی طبی دودید و تدریجی توضیحاتی داده شود