در این صفحه سعی بر آن شده در خصوص موضوعاتی که ممکن است برایتان سوال بشود , اطلاعاتی داده شود.

موضوعاتی شامل : انتخاب فریم عینک مناسب برای عدسی های دودید و تدریجی , میزان بزرگ نمایی و کوچک نمایی چشم , بیماری های رایج چشم , ارتباط با جهان لنز و دیگر موضوعات ….

12